1. Toepassing Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met Sauna Drôme 2.0.

1.2. Sauna Drôme 2.0 wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

1.3. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Reservering

2.1. Sauna Drôme 2.0 neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar of ouder. Sauna Drôme 2.0 behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder opgave van redenen, te weigeren.

2.2. Bij online boekingen/reserveringen komt de overeenkomst tussen Sauna Drôme 2.0 en de gast tot stand op het moment dat de gast de reservering definitief heeft bevestigd en/of de betaling via de betaalmodule is voldaan. Bij telefonische reserveringen komt de overeenkomst tussen Sauna Drôme 2.0 en de gast tot stand op het moment dat Sauna Drôme 2.0 de reserveringsbevestiging per mail aan u heeft verzonden.

2.3. De gast dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Sauna Drôme 2.0 te worden doorgegeven.

2.4. Bij online reservering van uw bezoek geeft u uw verwachte aankomsttijd en vertrektijd op. Eventuele behandelingen worden ingepland tussen de door u opgegeven tijden. Er worden door Sauna Drôme 2.0 nooit exacte behandeltijden verstrekt, deze tijden hoort u bij binnenkomst.

2.5. Mocht het inplannen van uw eventuele behandeling niet lukken binnen de door u aangegeven aankomst- en vertrektijd, zal Sauna Drôme 2.0 telefonisch of per mail contact met u opnemen binnen twee werkdagen.

2.6. Online reserveren van losse behandelingen zoals massages en/of beautybehandelingen is niet mogelijk. U kunt daarvoor uitsluitend telefonisch reserveren.

2.7. De gast zal aan Sauna Drôme 2.0, binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. Sauna Drôme 2.0 is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien Sauna Drôme 2.0 niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. Sauna Drôme 2.0 heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde diensten en/of entreetoegang zonder nadere berichtgeving vrij te geven voor andere gasten. Daarnaast heeft Sauna Drôme 2.0 het recht om kosten voor annulering in rekening te brengen.

3. Wijzigingen in de reservering

3.1. Sauna Drôme 2.0 is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van de gast wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. IndienSauna Drôme 2.0 een wijziging doorvoert op verzoek van de gast, heeftSauna Drôme 2.0 het recht aan de gast wijzigingskosten in te rekening te brengen, welke ten minste € 5,00 per wijziging kunnen bedragen.

4. Prijzen

4.1. De gast is aan Sauna Drôme 2.0 het overeengekomen bedrag, zoals vermeld op de reserveringsbevesting, verschuldigd.

4.2. De prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op de website van Sauna Drôme 2.0, www.saunadrome-putten.nl, en zijn allen inclusief BTW.

4.3. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen, kunnen worden doorberekend aan de gast. Alle prijzen op de website en andere uitingen zoals brochures, posters en folders, zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.

4.4. Kortingsacties die gepubliceerd worden nadat een reservering/boeking of aankoop is gedaan, kunnen niet met terugwerkende kracht alsnog toegepast worden.

5. Betaling/annulering

5.1. Indien een boeking/reservering 48 uur of korter voor de aankomstdatum door de gast geannuleerd wordt, dient 50% van het gereserveerde bedrag conform de reserveringsbevestiging binnen acht (8) dagen door de gast aan Sauna Drôme 2.0 te worden voldaan.

5.2. De gast heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het bedrag, indien de gast op eigen initiatief en door toedoen van de gast, geen gebruik heeft kunnen maken van alle diensten of accommodaties.

6. (Huishoudelijke) Regelementen

6.1. Gasten dienen zich te houden aan de door Sauna Drôme 2.0 vastgestelde regels. Deze zijn te lezen op de website en in de kleedruimtes binnen ons saunacomplex. Sauna Drôme 2.0 heeft het recht haar gasten onmiddellijk uit het saunacomplex te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van de medewerkers niet worden opgevolgd. De gast heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de betaalde reservering, dan wel de reeds genuttigde consumpties en/of behandelingen.

6.2. Sauna Drôme 2.0 heeft het recht om, alvorens het inchecken, de gast te vragen naar een geldig legitimatiebewijs. Sauna Drôme 2.0 is gerechtigd om gasten, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot het saunacomplex te weigeren.

6.3. Sauna Drôme 2.0 behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het saunacomplex. De gast zal toestaan dat tijdens openingstijden onderhoud kan plaatsvinden aan het saunacomplex indien noodzakelijk. De gast kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van de directie van Sauna Drôme 2.0.

7. Geldigheid

7.1.         De geldigheid van de in omloop zijnde tickets en/of cadeaubonnen zijn nadrukkelijk aangegeven op het desbetreffende ticket en/of de cadeaubon. Sauna Drôme 2.0 kan deze tickets en/of cadeaubonnen verlengen tegen bijbetaling. De administratiekosten worden in rekening gebracht tijdens het in- of uitchecken.

7.2.         Een gemaakte reservering/boeking is alleen geldig op de door de gast aangegeven dag. De gast kan op andere dagen geen rechten ontlenen aan deze reservering.

7.3.         Indien de gast in het bezit is van een kortingsbon, e-ticket of een andere cadeaubon, dient de gast deze daadwerkelijk in te leveren bij het inchecken tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien de gast deze kortingsbon, e-ticket of andere cadeaubon niet kan overhandigen, is Sauna Drôme 2.0 genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Sauna Drôme 2.0 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit lockers), verlies en/of schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolgen van een verblijf in ons saunacomplex.

8.2. Sauna Drôme 2.0 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van de gast niet voldoet aan de verwachtingen die de gast daarvan gesteld had.

8.3. Sauna Drôme 2.0 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolg van een verblijf op het terrein van Sauna Drôme 2.0 of ontstaan door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten.

8.4. Sauna Drôme 2.0 is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.

8.5. Sauna Drôme 2.0 is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.

8.6. Sauna Drôme 2.0 is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.

8.7. De gast is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q. niet juist achterlaten van de faciliteiten.

9. Privacy

9.1. Met inachtneming van de wet Bescherming Persoonsgegevens zal Sauna Drôme 2.0  strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

9.2. Persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies dan wel een aangepaste behandeling. Deze gegevens worden dan ook uitsluitend voor dat doel gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

9.3. Het e-mailadres dat u verstrekt tijdens het reserveringsproces, wordt opgenomen in het mailbestand van Sauna Drôme 2.0, tenzij u dit specifiek heeft uitgezet. Mocht u deze e-mails niet willen ontvangen, kunt u zich afmelden door te klikken op de desbetreffende link in elke e-mail die u ontvangt van Sauna Drôme 2.0. Telefonische afmeldingen of afmeldingen per mail worden niet in behandeling genomen.

9.4. Door ondertekening van een eventuele machtiging voor een automatisch incasso ten behoeve van bijvoorbeeld een abonnement dan wel het aangaan van een reservering/boeking, gaat u akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens zoals eerder beschreven.

10.Klachten

10.1. Ondanks de zorg en inspanning van Sauna Drôme 2.0, kan het voor komen dat u een klacht heeft. Klachten kunnen direct gemeld worden bij de receptie van Sauna Drôme 2.0. Indien een klacht niet kan worden verholpen of deze niet naar tevredenheid is opgelost, dient u de klacht schriftelijk te versturen of deze per e-mail toe te sturen naar info@saunadrome-putten.nl t.a.v. de Manager M&C. Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op juiste wijze te kunnen behandelen.

10.2. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Sauna Drôme 2.0. Door gebruik te maken van het saunacomplex en al haar faciliteiten, aanvaardt u deze Algemene voorwaarden.

10.3. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Sauna Drôme 2.0 is het Nederlands recht van toepassing.

Putten, 2021